Kurumsal Ürünler Blog İ.K. İletişim English

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

BALKAN SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

VERİ SORUMLULUĞU

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı kanun kapsamında “Balkan Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenebilecektir. Bu doğrultuda her türlü kişisel veriniz güvencemiz altındadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ NEDENİ

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

VERİ İŞLEME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Balkan Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Şirketimizin kısa ve uzun vadeli ticaret politikasının belirlenebilmesi
 • Siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi yapılması,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Faaliyetlerimize ilişkin verimlilik ve yerindelik analizlerinin yapılması
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Şirket gelişim planlarının yapılması
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Satışı destekleyen ek hizmetlerin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket ticari itibarının oluşturduğu güvenin korunması
 • Hukuki işlerin takibi
 • Şirket demirbaşlarının ve kaynakların güvenliği
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgilerin verilmesi

Şirketimiz veri işleme faaliyetinde bulunurken;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar   muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak depolanmakta ve tarafımızca, veri sahiplerinin her türlü hukuki menfaati gözetilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME BİÇİMİ

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir. Veri Sorumlusu ve Temsilci;
Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Balkan Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

VERİ AKTARIMI

            Kişisel verileriniz yalnızca resmi yazışmalar sonucunda resmi kurumlar ile paylaşılmakta olup bu paylaşım kanun gereği vukuu bulmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir kişi veya kuruma veri aktarımı yapılmamaktadır.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

            6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz. Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması ve korunması hakkında her türlü soru ve başvurunuza en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak dönüş yapılıp sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu doğrultuda her türlü talep ve şikayetinizi; “29 Ekim Mahallesi, Balkan Caddesi, No:42, Torbalı/İZMİR” adresimizde bulunan merkezimize iletebileceğiniz gibi “balkan@balkansut.com.tr” adresine e-mail yolu ile iletebilirsiniz.